LIST CODE VACUUM PUMPS HÃNG KNF

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

PROCESS VACUUM PUMPS AND COMPRESSORS

Model

N 286.15 SP.9 E

N 1200 SP.9 E

N 143 AP.9 E

N 186.1.2 AP.9 E

N 0150 AP.9 E

N 2400.15 SP.9 E

N 286.15 SP.13 E

N 1200 SP.13 E

N 143 ST.9 E

N 186.1.2 SP.9 E

N 0150 SP.9 E

N 0150 AP.9 E 1

N 286.15 ST.9 E

N 1200 ST.9 E

N 143 SP.13 E

N 186.1.2 SP.13 E

N 0150 SP.13 E

N 0150 SP.9 E

N 286.15 ST.13 E

N 1200 ST.13 E

N 143 SP.9 E

N 186.1.2 ST.9 E

N 0150 ST.9 E

N 0150 SP.13 E

N 2400.15 SP.9 E

N 2400.15 SP.13 E 

N 143 ST.13 E

N 186.1.2 ST.13 E

N 0150 ST.13 E

N 0150 ST.9 E

N 1400.1.2 SP.9 E

N 1400.1.2 SP.13 E

N 1400.1.2 ST.9 E

N 1400.1.2 ST.13 E

N 0150 ST.13 E