sd15s-residential-water-meter-dong-ho-nuoc-dan-dung.png

SD15S Residential Water Meter | Đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Click vào đây nếu bạn có thiết bị muốn sửa chữa!!!

Đồng hồ nước dân dụng
Nhiều tiện ích nước trên thế giới thách thức trong việc cải thiện quản lý nước như giảm nước phi thu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phân phối nước uống an toàn & ổn định, v.v. Thu thập dữ liệu công tơ chính xác là điều cần thiết cho sự cải tiến này.

Residential Water Meter SD Tokei Denki SD phù hợp cho ứng dụng nó không chỉ chính xác, hiệu quả mạnh mẽ mà còn tiết kiệm về chi phí.

Solution

SD15S Residential Water Meter | Đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Feature

sd15s_cont2option

System Option

SD15S Đồng hồ nước dân dụng Aichi Tokei Denki Aichi Tokei Nhật Bản chính hãng mới 100% có COCQ

Display

SD15S Residential Water Meter

Download Catalog