temperature-sensors-2.png

GTL 261, GTL 280M, GTL 280, GTL 162, GTL 162M, GTL 182, GTL 182M, GTL 240, GTL 244, GTL 260, GTL 260M, 

Dich vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cải tiến các hệ thống dây chuyền tự động công nghiệp

Temperature sensor
GTL 162

 • With hygienic M12 thread
 • For pipes > DN 16
 • Pt100 output , M12 plug connector
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 162M

 • With hygienic M12 thread
 • For pipes > DN 17
 • 4..20mA output, M12 plug connector
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 182

 • With hygienic M12 thread
 • For pipes > DN 18
 • Pt100 output, fixed cable
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 182M

 • With hygienic M12 thread
 • For pipes > DN 19
 • 4..20mA output, fixed cable
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 240

 • With G1/2” standard thread
 • For pipes, containers and tanks
 • Pt100/4..20mA output
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 241

 • With hygienic G1/2” thread
 • For pipes > DN 20
 • Pt100/4..20mA output
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 244

 • With hygienic G1/2” thread
 • Flush front for pipes and container
 • Pt100/4..20mA output
 • PEEK, 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 260

 • With G1/2” standard thread
 • For pipes, containers and tanks
 • Pt100 output, M12 plug connector
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 260M

 • With G1/2” standard thread
 • For pipes, containers and tanks
 • 4..20mA output, M12 plug connector
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 280M

 • With G1/2” standard thread
 • For pipes, containers and tanks
 • 4..20mA output, fixed cable
 • 1.4404/1.4435 (316L) material

Temperature sensor
GTL 261

 • With hygienic G1/2” thread
 • For pipes > DN 20
 • 1
 • 1.4404/1.4435 (316L) material